Sweep Along Guide


Sweep along guide – wyciągnięcie jednego profilu wzdłuż jednej ścieżki. Nie opiszę samego polecenia bo to jest w dokumentacji. Natomiast zamieszczę kilka uwag których nie znajdziecie w dokumentacji a które kilku osobom przydały się już. Co to polecenie robi? Tworzy geometrię z zachowaniem pozycji początkowej profilu (Section) i przebiegu prowadzącej (Guide) poczynając od punktu startowego na Guide.


Oznacza to że Guide nie musi mieć początku w Section. Nie musi się nawet stykać z Section. Ale…
Jeśli Guide nie ma początku (na przykład Elipsa czy okrąg) program przyjmuje że znajduje się on w punkcie przecięcia Guide z osią X. UWAGA: to nie jest oś X aktualnego układu współrzędnych(WCS) ale układu współrzędnych w którym była tworzona krzywa Guide. W przypadku elipsy domyślnie jest to Major Radius (większy promień). Biorąc pod uwagę że Section zachowa pozycję natomiast będzie odwzorowywać charakter Guide (punkt początkowy Guide jest w Major Radius elipsy) wynik będzie następujący

Żeby uzyskać efekt jak na rysunku poniżej (Section porusza się po Guide) trzeba mieć punkt początkowy prowadnicy (Guide) na przekroju (Section). W tym wypadku elipsę narysować jako dwie krzywe  (dwa łuki) o początku w punkcie przecięcia z Section. Na szkicu np. przyciąć elipsę i wykonać lustrzane odbicie. Jeśli Guide jest zbudowana bez użycia szkicu można ją podzielić korzystając z polecenia Edit>Curve>Divide

Film demonstracyjny
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *