CAD

Rozwinięcie

Listopad 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

NX pozwala na rozwinięcie krawędzi do płaskiej referencji. Możemy wskazać np. krawędzie powierzchni którą chcemy rozwinąć. służy do tego polecenie Menu:insert>Derived Curve>Wrap/Unwrap . Pozwala ono na rozwinięcie lub zawinięcie krzywych z powierzchni walcowej, stożkowej oraz utowrzonej za pomocą polecenia Ruled. Powierzchnia typu Ruled może być wskazana pod warunkiem że jest rozwijalna. to oznacza iż musi być zbliżona do powierzchni walca, stożka lub ich wycinków. Nie może to być np powierzchnia powstała pomiędzy dwoma dowolnymi łukami czy dwoma dowolnymi prostymi, co ilustruje poniższy przykład:

rule2Rys.1 Powierzchnia utworzona z dwóch okręgów (współśrodkowych w płaszczyźnie XY) – przy czym okręgi mają początek w tym samym punkcie. Wzdłuż kierunku V mamy do czynienia z linią. Powierzchnia jest rozwijalna i może być wskazana w poleceniu Wrap/Unwrap

rule1Rys.2 Powierzchnia utworzona z dwóch okręgów (współśrodkowych w płaszczyźnie XY) – przy czym okręgi mają początek w różnym miejscu. Wzdłuż kierunku V mamy do czynienia również z linią, jednak nie jest to już powierzchnia rozwijalna i nie może być wskazana w poleceniu Wrap/Unwrap

Polecenie to pozwala wskazać do rozwinięcia/zawinięcia dowolne krzywe (NX 9) – tj. linie, łuki, spline, mogą to być dowolne krawędzie, krzywe szkicu lub krzywe swobodne.

wrap3

wrap4

Więcej


NX 9 wymiarowanie w szkicu

Kwiecień 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

co znaczą nowe opcje dostępne pod parametrami??

dokumentacja jest dosyć enigmatyczna. poniżej znajdziecie wyjaśnienie

NX 9

Remove Expression, Keep Expression dotyczy tylko wymiarów przywiązanych do zewnętrznych referencji np do krawędzi modelu.

  • Remove Expression – jeśli referencja zniknie, usunięty zostanie też wymiar
  • Keep Expression – jeśli referencja zniknie, wymiar stanie się nieaktualny (będzie można go przywiązać do innej referencji) i będzie oznaczony linią przerywaną tak jak wymiary na rysunku 2D

Measure Geometry, Adjust Geometry dotyczą tylko sytuacji kiedy zmieniamy referencje wymiaru (zmieniamy punkt zaczepienia wymiaru)

  • Measure Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę jego wartości, szkic nie ulega zmianie
  • Adjust Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę szkicu, wartość wymiaru nie ulega zmianie (patrz film poniżej)

 

Więcej


Jak wyswietlić siatkę z podziałką w szkicu

Kwiecień 2 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

wersja dla NX 9

tworząc szkic dynamiczny (szkic utworzony bez wchodzenia do środowiska szkicownika) nie możemy włączyć siatki .

Jeśli nie jesteś w środowisku szkicownika musisz do niego przejść za pomocą polecenia Open in Sketch Task Environment.

a następnie wybrać polecenie Menu>Preferences>Grid i włączyć odpowiednie opcje (rys.1)

Sketch Task EnvironmentRys.1

Uwaga!

podziałki (Show Labels) są widoczne kiedy płaszczyzna szkicu jest równoległa do płaszczyzny ekranu

 

Więcej


Jak rozwinąć krawędzie ślimaka?

Styczeń 31 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Modelując bryły typu ślimak często potrzebne jest wykonanie rozwinięcia krawędzi śrubowej bryły w celu uzyskania płaskiego szablonu. NX od wersji 9.0 posiada taką możliwość. D0 niedawna można było rozwijać tylko krzywe leżące na walcu lub stożku. Teraz polecenie zostało udoskonalone i pozwala rozwinąć krzywą leżąca na dowolnej powierzchni rozwijalnej. Poniżej przykład rozwinięcia krawędzi ślimaka.

NX slimak

Więcej


Symbol chropowatości

Wrzesień 17 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Polecenie chropowatości posiada modułową budowę  w porównaniu do starszych wersji. Większość użytkowników wstawiając chropowatość zauważa, że znak nie trzyma się ani linii wymiarowej ani krawędzi modelu. W rzeczywistości jest inaczej. Poniżej przedstawiony został sposób dodawania chropowatości z zachowaniem asocjatywności do linii wymiarowej lub krawędzi.

1. Uruchom polecenie Surface Finish Symbol.

2. Przejdź do grupy Leader i zmień Type na Flag.

3. Wpisz wartość chropowatości np Ra0.63.

4.  Najedź na krawędź, przytrzymaj LPM i przeciągnij  określając kierunek .

5.  Zatwierdź LPM.

6. W przypadku dodawania chropowatości na dolnej krawędzi modelu zaznacz w zakładce Settings opcję Invert Text.

Poniżej film z dodawaniem chropowatości.

 

Więcej


NX & Formy wtryskowe cz.2 – Tworzenie gniazd formujących

Kwiecień 9 | kategoria: CAD | autor: Marcin 1 Komentarz

          NX Mold Wizard jest specjalistyczną aplikacją służącą do konstruowania form. Pod pojęciem form kryje się szereg narzędzi, do których można zaliczyć formy wtryskowe, odlewnicze, ciśnieniowe itd. W poprzednim artykule zostały opisane narzędzia wspomagające analizę wyrobu http://nxcad.pl/analiza-technologiczna-detalu-w-nx-i-jej-wplyw-na-konstrukcje-narzedzia/.

Po wykonaniu czynności z nią związanych przechodzimy do projektowania gniazd formujących. Szereg zastosowanych narzędzi pozwala na szybkie wygenerowanie powierzchni podziału, a dzięki niej stempla i matrycy.

Start projektu

Rozpoczynając pracę z modelem postępujemy według ikon ułożonych na pasku Mold Wizard. W pierwszej kolejności definiujemy przedrostek dodawany do każdej części wczytanego szablonu (rys.1 a), następnie skurcz (rys.1 b). Przedrostek zapobiega zdublowaniu nazwy, która mogła być wykorzystana w innym projekcie i pozwala przyporządkować odpowiedni numer formy.

NX CAD

Rys.1. Wczytywanie szablonu

 

 

Do środowiska NX zostaje wczytane drzewo złożenia ze strukturą, która zapobiega generowaniu błędów popełnianych przy ręcznym jego tworzeniu.

NX CAD

Rys.2. Wczytana struktura złożenia

 

 

Pozycjonowanie detalu

           Mając wczytaną strukturę należy spozycjonować model co można zrealizować na kilka sposobów. W pierwszej kolejności należy ustawić wyrób na środku układu współrzędnych. Ważne jest, że przemieszczana jest część, a nie układ współrzędnych. Program automatycznie wyznacza gabaryt modelu i na przecięciu przekątnych sześcianu ustawia układ (rys.3).

NX CAD

Rys.3. Pozycjonowanie modelu na podstawie gabarytu

 

 

W kolejnym kroku – za pomocą dynamicznego układu lub po przez wskazanie ścianki – zostaje ustawiona wysokość, na której będzie znajdował się podział. Podczas wskazywania ścianki użytkownik może zablokować przemieszczenie na kierunku X i Y, dzięki czemu położenie podziału zmienia się tylko w kierunku osi Z.

Definiowanie półfabrykatu pod wkłady (gniazda) formujące

          Przed przystąpieniem do tworzenia powierzchni podziału należy określić bryłę, na podstawie której program wykona stempel i matrycę. Występują dwa sposoby definiowania wkładu. Po wybraniu polecenia domyślnie program oblicza gabaryt i proponuje wielkość półfabrykatu (sposób wykorzystywany, gdy wkłady będą sumowane z płytami w celu wykonania stempla i matrycy z monolitu (rys. 4).

NX CAD

Rys. 4. Automatyczny półfabrykat na podstawie gabarytu detalu

 

 

          Drugi sposób to zdefiniowanie bryły na podstawie parametrów ustawianych w graficznym interfejsie. Dodatkowo wyświetlane jest okno z legendą określającą parametry do zmiany (rys.5). Użytkownik wykorzystując ten sposób tworzenia uzyskuje dwie bryły (TRUE, FALSE). Pierwsza z nich stanowi rzeczywistą część wkładu, natomiast druga to bryła odejmowana od płyt, zawierająca niezbędne wyluzowania na kołnierzach i promieniach.

NX CAD

Rys.5. Definiowanie półfabrykatu pod wkłady formujące. Utworzony półfabrykat jest automatycznie kopiowany do pliku ze stemplem, matrycą i podziałem. Każda zmiana wykonywana na półfabrykacie jest przenoszona na stempel i matrycę

 

Definiownaie podziału

          Ostatnim etapem tworzenia stempla i matrycy jest definiowanie powierzchni podziału automatycznie przycinającej wkład matrycy i stempla. Po wybraniu ikony podziału program otwiera plik, w którym będzie on tworzony (użytkownik nie musi znać struktury w drzewie złożenia). W pierwszej kolejności jest wykonywana analiza określająca kierunki formowania (rys.6).

NX CAD

Rys. 6. Analiza modelu

 

 

 Na podstawie przyporządkowanych kolorów można rozpocząć zaślepianie miejsc, w których występują przeformowania. Użytkownik wskazując jedną z krawędzi decyduje do jakich ścianek będzie tworzona powierzchnia zamykająca.
W zależności od wybranych ścianek można uzyskać różne efekty zaślepienia. Przy bardziej skomplikowanych zamknięciach program tworzy szereg zgrupowanych operacji.

NX CAD

Rys.7. Automatyczne zaślepienie wybrań i grupowanie utworzonych operacji

 

 
Jeżeli zaślepianie powierzchnią nie powiodło się z automatu, można je ręcznie utworzyć i wskazać, jako powierzchnie podziału. Czasem zdarza się, że dużo łatwiej jest wykonać zaślepienie bryłą. W takim przypadku podczas sumowania bryły zaślepiającej jest ona kopiowana do stempla lub matrycy, aby wypełnić brakujące ścianki.

Po wykonaniu zaślepień można przejść do tworzenia powierzchni podziału.

NX CAD

Rys.8. Automatyczne tworzenie powierzchni podziału

 

 

Należy zwrócić uwagę, że podczas modelowania podziału nie korzysta się ze standardowych poleceń powierzchniowych. Wszystkie dostępne narzędzia są zgrupowane w jednym poleceniu. Wskazując krawędź dla powierzchni podziału program wybiera optymalną strategie jej tworzenia – użytkownik nie musi znać zasad modelowania powierzchniowego. Po wykonaniu podziału można przejść do utworzenia części stemplowej i matrycowej. W przypadku błędnie zdefiniowanego podziału uzyskujemy informacje o miejscu jego występowania (rys. 9).

NX CAD

Rys.9 Wyświetlenie błędów podziału.

 

Podmiana modelu

          W praktyce często mamy do czynienia z formą na podobny detal jaki aktualnie mamy wykonać. NX umożliwia szybką podmianę detalu i porównanie go z nowym. Podczas podmiany uruchamia się menadżer porównania, dzięki któremu szybko zlokalizujemy różnice. Tak naprawdę można podmieniać na całkiem inny detal o podobnych gabarytach. Wszystkie powiazania są automatyczne odświeżane. Ekran podczas porównania dzieli się na trzy okna ze  starym modelem, nowym, oraz nałożonymi detalami. Podmian modelu pozwala zaoszczędzić do 50% czasu konstruowania.

NX CAD

Rys.10 Porównanie modeli

 

          Wymienione narzędzia wspomagające tworzenie podziału stanowią niewielką cześć możliwości systemu w tym zakresie. W następnym artykule zostanie pokazany sposób wykorzystania bazy części znormalizowanych i możliwości związane z jej rozbudową.

Autor: Marcin Antosiewicz 

Więcej


Jak z dwóch jednakowych części utworzyć dwie różne

Marzec 29 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Rozpatrzmy dwa przypadki

pierwszy

małe złożenie wewnątrz którego znajdują się dwie takie same części (rys.1). jak widać na rysunku uszy są rozmieszczone niesymetrycznie względem osi pionowej. chcemy z części kolek_wspornika zrobić dwie różne np po to by kołki miały różną średnicę i zapobiegały montażu wspornika odwrotnie.

NX CADNX CADNX CAD

Więcej


Jakie problemy występują podczas konstrukcji form?

Luty 28 | kategoria: Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Inżynier podczas konstruowania form wtryskowych, odlewniczych, blisterów itp. boryka się z trudnościami, które w różnym stopniu wpływają na poprawną pracę narzędzia lub jego wykonanie. Zarówno są to problemy związane z samą koncepcją, wykonaniem modeli narzędzia w programie CAD, aż po dokumentację płaską.

NX kolizja

Rys.1. Kolizja wypychacza skośnego uwalniającego zaczep z wypychaczem okrągłym – wykryta podczas symulacji pracy formy

Więcej


Jak działa Mold Wizard w NX? Zobacz i oceń jego zalety!

Styczeń 7 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W celu przybliżenia możliwości systemu NX w zakresie projektowania form wtryskowych poniżej zostały przedstawione filmy obrazujące schemat postępowania przy tworzeniu tego typu narzędzia.  Od analizy technologicznej wyrobu przez konstrukcję narzędzia do symulacji ruchu w celu sprawdzenia kolizji.

Więcej


Blokowanie aktualizacji powiązań w złożeniach

Listopad 14 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Korzystając z operacji Wave Geometry Linker tworzymy ciąg powiązań, których natychmiastowa aktualizacja w przypadku zmiany głównego detalu, powoduje  każdorazowe przeliczani operacji w częściach.

W takich przypadkach zaleca się zablokowanie aktualizacji powiązań, następnie wprowadzenie zmian na głównym detalu i odblokowanie aktualizacji. Takie rozwiązanie gwarantuje nam, że aktualizacja przebiegnie tylko raz a nie za każdym razem przy dodawanej kolejnych operacji.

Więcej


Jak działa 2D Centerline

Listopad 6 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Polecenie tworzy oś symetrii w połowie odległości pomiędzy dwoma obiektami. Zwracam uwagę na słowo odległość ponieważ spotykam się z ignorowaniem tej informacji.

Więcej


NX 8.5 Operacje Boole’a – nowe możliwości

Październik 7 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

NX CAD. Zastosowanie jawnej* cechy Unite/Subtract/Intersect daje użytkownikowi NX 8.5 dodatkowe możliwości.

Więcej


Jak utworzyć linię w osi otworu

Październik 1 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Przydatne jeśli chcemy uzyskać linię na nieparametrycznym modelu polecenie menu Insert→Curve from Bodies→Extract Virtual Curve

Więcej


NX 8.5 co nowego

Wrzesień 12 | kategoria: Wiadomości | autor: Aen 0 Komentarzy

Kilka wybranych nowości z CADa

Więcej


Krzywa według wzoru

Wrzesień 8 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX umożliwia wykonanie dowolnej krzywej w przestrzeni, którą da się opisać wzorem.

Więcej


Jak zmienić gęstość modelu

Sierpień 30 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak zmienić gęstość modelu korzystając z polecenia
Edit → Feature → Solid Density

Więcej


Usuwanie krawędzi z obiektu powierzchniowego

Lipiec 25 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Do usuwania krawędzi występujących na modelu powierzchniowym służy polecenie Delete Edge. Umożliwia szybkie przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego przed wykonaniem wycięć.

Więcej


Modelowanie nakrętki z automatycznym pomiarem wielkości fazy

Czerwiec 29 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W celu wykonania modelu nakrętki sześciokątnej należy stworzyć dwie bryły sześciokąt i walec z fazą.  Następnie wykonać część wspólną utworzonych brył.

Więcej


Odbicie lustrzane operacji

Czerwiec 29 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Na poniższym rysunku znajduje się parametryczny model, w którym będą dodane ścianki przez odbicie lustrzane operacji. Ścianki do odbicia  zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

Więcej


Jak wykonać szyk otworów wzdłuż krzywej?

Czerwiec 27 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W celu wykonania szyku otworów wzdłuż krzywej należy użyć polecenia Pattern Feature dostępnego od wersji NX 8.0. Na poniższym rysunku znajduje się spirala oraz bryła z otworem.

Więcej


Kopiowanie i wklejanie ścianek

Czerwiec 25 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX umożliwia kopiowanie ścianek i wykorzystanie ich w innym modelu. Poniżej przedstawiony został przykład kopiowania  i wklejania ścianek.

Więcej


Traverse Interior Edges w poleceniu Extract Body

Czerwiec 21 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W poleceniu Extract Body

Więcej


Jak zrobić kopie wszystkich ścianek zewnętrznych

Czerwiec 21 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Za pomocą polecenia Extract Body można wykonać kopię całego obszaru poprzez wskazanie jego granic.

Więcej


Jak utworzyć sprężynę wzdłuż krzywej?

Maj 30 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Tworzenie spirali wzdłuż  krzywej można wykonać wykorzystując polecenie  Swept (które posłuży do wyznaczania krzywej spiralnej) i Tube (umożliwiające wykonanie bryły o przekroju okręgu na podstawie krzywej).

Więcej


Jak zmienić wymiary w szkicu żeby pokazywało tylko wartość

Marzec 21 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 1 Komentarz

Zamiast np p0=58,0 w szkicu można było zobaczyć tylko 58,0
Menu: Preferences>Sketch

Więcej


Jak zrobić przejście z prostokąta w okrąg

Marzec 6 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Używając np. polecenia Through Curves. Generalnie jest to sposób na łączenie dowolnych co najmniej dwóch profili. Jeśli narysujemy prostokąt na jednej płaszczyźnie, okrąg na drugiej płaszczyźnie efekt będzie jak na poniższym rysunku.

Więcej


Mold Wizard NX8

Luty 21 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

I to co nowego w nim znajdziemy, a szczególnie w narzędziach budowy układu chłodzenia.

Więcej


NX – Jak zmienić kąt kreskowania

Styczeń 2 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Klikamy dwukrotnie na kreskowanie lub klikamy prawym przyciskiem myszy na kreskowanie i wybieramy z menu kontekstowego Edytuj i zmieniamy wartość w polu Kąt. Jeśli pole Kąt jest zablokowane do edycji (jak na poniższym rysunku) zamykamy okno Kreskowanie i odblokowujemy opcję Kreskowanie przekrojów złożeń w stylu widoku (przekroju):

Więcej