wymiarowanie

jak wyświetlić jednostki calowe i metryczne na szkicu

Wrzesień 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Oczywiście chcemy mieć jednocześnie wyświetlane jednostki calowe i metryczne. Poniższy opis dotyczy sytuacji kiedy w otwartym pliku chcemy zmienić ustawienia. Jeżeli wszystkie nowe pliki mają mieć włączone Dual Dimension należy to zrobić w plikach szablonów. Jak edytować pliki szablonów? opis tutaj: http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/. Plik szablonu model będzie miał w nazwie ‚model’

 1. Zmieniamy ustawienia szkicu – wybierz polecenie Menu:Preferences>Drafting
 2. Włącz opcję Show Dual Dimension (rys.1) i zmień ustawienia stylu jeśli to konieczne

dualdim1Rys.1

3. Utwórz szkic i dodaj wymiary (jeżeli NX utworzył Auto Dimension zamień je na Driving Dimension). Domyślnie styl wyświetlania wymiarów w szkicu ustawiony jest na Expression – wyświetlana jest nazwa wyrażenia i wartośc np p10=15. Przy tym ustawieniu Dual Dimension nie jest obsługiwane. należy zmienić wyświetlanie.

4. Zakończ szkic

5. Wybierz polecenie Menu:Preferences>Sketch

6. Ustaw opcję Dimension Label na Value (rys.2)

dualdimRys.2

7. Utwórz nowy szkic i dodaj wymiary. wszystkie wymiary (driving, reference, auto) będą miały wyświetlane podwójne jednostki (rys.3)

dualdim21Rys.3

To ustawienie nie wpływa na istniejące szkice. Jak w istniejącym szkicu wyświetlić wymiary w mm i in?

9. Wejdź do wcześniej utworzonego szkicu

10. W oknie Part Navigator kliknij PKM na aktywny szkic (rys.4)

dualdim3Rys.4

11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Settings

12.Ustaw opcję Dimension Label na Value

Więcej


Wymiary współrzędnościowe – załamanie linii wymiarowej

Czerwiec 10 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX9 zmieniono zarówno polecenia służące do wymiarowania jak i interfejs, np. w NX8.5 do zmiany ustawień służyło polecenie Style.

W NX9 nazywa się Settings, a samo okno dialogowe bardziej przypomina okno z polecenia Customer Defaults (rys.1).

SiemensRys.1

By zatem wstawić wymiar współrzędnościowy z załamaną linią wymiarową (rys.2) – tzw. uskokiem…

SiemensRys.2

…musisz wykonać kolejno następujące kroki:

 1. kliknąć PKM na wymiarze
 2. z menu kontekstowego wybrać Settings
 3. w oknie Settings wybrać Jog (rys.3)
 4. ustawić opcję Style na Yes
 5. ustawić pozostałe opcje uskoku

SiemensRys.3

Więcej


Wymiarowanie otworów w NX9

Kwiecień 7 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX9 dodano nową możliwość szybkiego dodawania informacji technologicznych do otworów na rysunku 2D. krótko mówiąc zwymiarowania ich.

NX9Rys.1

 1. Otowórz okno polecenia Radial Dimension
 2. W grupie Measurement ustaw opcję Inferred lub Hole Callout
 3. Wskaż otwór. może być przekrój lub widok
 4. Wskaż położenie wymiarów

Po wskazaniu otworu a przed wskazaniem położenia wymiaru jeżeli przez sekundę nie będziesz poruszał kurosem pojawi się ikona umożliwiająca otworzenie okna do zmiany ustawień wyświetlania (rys.2)

NX9rys.2

 

Więcej


NX9 wymiar równoległy

Kwiecień 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

w NX9 przegrupowano wymiary. Nie ma już polecenia Baseline Dimension. Brak również polecenia do wymiarowania szeregowego (Horizontal/Vertical Chain Dimension). Wszystkie te polecenia wraz z wymiarem liniowym zgrupowano w jedno nowe polecenie Linear Dimension

NX9

Jak wstawić Baseline Dimension?

 • otwórz polecenie Linear Dimension
 • rozwiń grupę Dimension Set
 • ustaw odpowiednią opcję (Chain, Baseline)
 • wskaż pierwszą referencję
 • wskaż drugą referencję
 • wskaż położenie wymiaru
 • teraz wystarczy wskazywać po kolei następne referencje

 

Więcej


NX 9 wymiarowanie w szkicu

Kwiecień 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

co znaczą nowe opcje dostępne pod parametrami??

dokumentacja jest dosyć enigmatyczna. poniżej znajdziecie wyjaśnienie

NX 9

Remove Expression, Keep Expression dotyczy tylko wymiarów przywiązanych do zewnętrznych referencji np do krawędzi modelu.

 • Remove Expression – jeśli referencja zniknie, usunięty zostanie też wymiar
 • Keep Expression – jeśli referencja zniknie, wymiar stanie się nieaktualny (będzie można go przywiązać do innej referencji) i będzie oznaczony linią przerywaną tak jak wymiary na rysunku 2D

Measure Geometry, Adjust Geometry dotyczą tylko sytuacji kiedy zmieniamy referencje wymiaru (zmieniamy punkt zaczepienia wymiaru)

 • Measure Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę jego wartości, szkic nie ulega zmianie
 • Adjust Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę szkicu, wartość wymiaru nie ulega zmianie (patrz film poniżej)

 

Więcej


Jak wyłączyć automatyczne chwytanie do wymiarów

Marzec 30 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeżeli w środowisku do tworzenia dokumentacji 2D dodamy uwagę technologiczną (wymiar, tekst lub inna informacja) w pobliżu innej wcześniej dodanej uwagi  to nowo wstawiona będzie próbowała wyrównać położenie względem pobliskiej uwagi (referencji). Jednak czasem nie chcemy by taka uwaga wyrównała pozycję względem jakiejkolwiek referencji. W takiej sytuacji wystarczy przed wskazaniem położenia przytrzymać wciśnięty lewy Alt. spowoduje to zignorowanie ustawień wyrównywania położenia.

By wyłączyć na dłużej wyrównywanie położenia do referencji rozwiń w oknie Dimension podgrupę Alignment i wyłącz odpowiednią opcję (rys.1):

2D drawing alignmentRys.1

Auto Alignment

 • Associative          – wymiar będzie powiązany parametrycznie z wybraną referencją
 • Non-associative – wymiar będzie wstawiony z wykorzystaniem referencji jednak nie będzie z nią powiązany parametrycznie (przy zmianie geometrii wymiar nie zaktualizuje swojego położenia względem zmienionej referencji)
 • Off –                      – wymiar będzie wstawiony bez wykorzystania referencji (taka sama sytuacja jak przytrzymanie wciśniętego lewego Alt).

Align to Dimension Line – referencją będą linie wymiarowe (np. wstawienie wymiaru tak by strzałki sąsiedniego i nowego stykały się ze sobą

Stack Annotation – pozwala nakładać na siebie uwagi technologiczne. Ustawienia tej opcji znajdziesz przechodząc w oknie stylu wybranego obiektu do opcji Stacking (rys.2)

2D align dim stackingRys.2

Align Horizontal or Vertical – wyrównanie tylko wzdłuż linii poziomej lub pionowej od punktu zakotwiczenia (Anchor Point)

Position Relative to Geometry – zachowuje odległość od wybranej geometrii (modelu lub narysowanej krzywej)

Position at Snap Point – referencją będzie wybrany punkt geometrii  (rys.3)

2D align sel snap pointRys.3

Position on Marigin – referencją będą marginesy zdefiniowane w ustawieniach draftingu (Menu>Preferences>Drafting rys.4)

2DRys.4

Jeżeli chcesz wyłączyć wyrównanie do referencji, w trakcie przeciągania uwagi na rysunku za pomocą kursora, musisz wyłączyć opcję Dynamic Alignment in Global Selection w oknie Menu>Preferences>Drafting (rys.5)

2D align dynamic align

Rys.5

Więcej