Jak wyłączyć automatyczne chwytanie do wymiarów

Jeżeli w środowisku do tworzenia dokumentacji 2D dodamy uwagę technologiczną (wymiar, tekst lub inna informacja) w pobliżu innej wcześniej dodanej uwagi  to nowo wstawiona będzie próbowała wyrównać położenie względem pobliskiej uwagi (referencji). Jednak czasem nie chcemy by taka uwaga wyrównała pozycję względem jakiejkolwiek referencji. W takiej sytuacji wystarczy przed wskazaniem położenia przytrzymać wciśnięty lewy Alt. spowoduje to zignorowanie ustawień wyrównywania położenia.

By wyłączyć na dłużej wyrównywanie położenia do referencji rozwiń w oknie Dimension podgrupę Alignment i wyłącz odpowiednią opcję (rys.1):

2D drawing alignmentRys.1

Auto Alignment

  • Associative          – wymiar będzie powiązany parametrycznie z wybraną referencją
  • Non-associative – wymiar będzie wstawiony z wykorzystaniem referencji jednak nie będzie z nią powiązany parametrycznie (przy zmianie geometrii wymiar nie zaktualizuje swojego położenia względem zmienionej referencji)
  • Off –                      – wymiar będzie wstawiony bez wykorzystania referencji (taka sama sytuacja jak przytrzymanie wciśniętego lewego Alt).

Align to Dimension Line – referencją będą linie wymiarowe (np. wstawienie wymiaru tak by strzałki sąsiedniego i nowego stykały się ze sobą

Stack Annotation – pozwala nakładać na siebie uwagi technologiczne. Ustawienia tej opcji znajdziesz przechodząc w oknie stylu wybranego obiektu do opcji Stacking (rys.2)

2D align dim stackingRys.2

Align Horizontal or Vertical – wyrównanie tylko wzdłuż linii poziomej lub pionowej od punktu zakotwiczenia (Anchor Point)

Position Relative to Geometry – zachowuje odległość od wybranej geometrii (modelu lub narysowanej krzywej)

Position at Snap Point – referencją będzie wybrany punkt geometrii  (rys.3)

2D align sel snap pointRys.3

Position on Marigin – referencją będą marginesy zdefiniowane w ustawieniach draftingu (Menu>Preferences>Drafting rys.4)

2DRys.4

Jeżeli chcesz wyłączyć wyrównanie do referencji, w trakcie przeciągania uwagi na rysunku za pomocą kursora, musisz wyłączyć opcję Dynamic Alignment in Global Selection w oknie Menu>Preferences>Drafting (rys.5)

2D align dynamic align

Rys.5