Baza parametrów obróbki

Edit_Machining_Data_Libraries

Jedną z rzadko wykorzystywanych możliwości NX CAM jest automatyczny dobór parametrów skrawania. Znakomicie skraca on czas programowania, uwalniając użytkownika od żmudnego wyliczania parametrów z katalogów narzędziowych. Przyczyną niepopularności może być to, że parametry najpierw trzeba wpisać do bazy, aby potem z nich korzystać, a także brak wiedzy – gdyż ten temat nie jest poruszany na podstawowych szkoleniach. 

 System NX ustala parametry na dwa sposoby. Mogą one być:

  1. Dobierane w zależności od materiału narzędzia, materiału części obrabianej, metody skrawania, średnicy i długości narzędzia (czyli zależne od procesu obróbki).
  2. Przypisane do narzędzia bibliotecznego i przyjmowane niezależnie od materiału obrabianego i metody skrawania
Jeżeli używamy narzędzia bibliotecznego, to parametry z nim związane mają pierwszeństwo. Dopiero przy braku parametrów dla narzędzia bibliotecznego lub gdy zdefiniowaliśmy własne narzędzie w programie NX, użyte będą parametry procesu. Należy starać się definiować parametry dla procesu, gdyż:
  • Uwzględniają one materiał obrabiany i metodę skrawania
  • Mogą być wyliczone dla innych średnic i długości narzędzia – nie trzeba ich wprowadzać dla każdego narzędzia.
Parametry narzędzia bibliotecznego należy stosować dla narzędzi specjalnych, lub używanych do jednego typu materiału i rodzaju obróbki. Do każdego narzędzia bibliotecznego trzeba wprowadzić parametry osobno, nawet jeśli różnią się niewiele (nie ma przeliczania do innych średnic i długości).
Na parametry obróbki składają się: prędkość skrawania, posuw na ostrze, głębokość i szerokość skrawania (opcjonalnie), a także siedem posuwów powiązanych procentowo z posuwem roboczym: Approach (Dojazd), Engage (Wejście), First Cut (Pierwsza ścieżka), Stepover (Szerokość), Retract (Wyjście), Return (Powrót) i Departure (Odjazd). Wykorzystanie posuwów procentowych zależy od typu operacji – nie wszystkie są używane w każdej operacji.
Przed rozpoczęciem korzystania z bazy parametrów obróbki należy umówić się w firmie jak podzielić i oznaczyć materiały obrabiane, materiały narzędzia i metody skrawania. NX nie pozwoli na użycie parametrów zdefiniowanych dla aluminium do obróbki stali, a nawet do tego samego aluminium, tylko inaczej oznaczonego. Podziału należy dokonać ze względu na różnice w obróbce (tzw. skrawalność). Zbytnia szczegółowość wymusi wpisywanie wielu, niewiele się różniących zestawów parametrów.
Parametrami zarządzamy klikając w aplikacji Manufacturing (Wytwarzanie):
Menu>Tools>Edit Machining Data Libraries (Menu>Narzędzia>Edytuj biblioteki parametrów obróbki)
Otwiera się okno dialogowe z wieloma zakładkami. Omówimy najważniejsze z nich.

Wprowadzanie materiału obrabianego

Na zakładce Part Material (Materiał części) można wstawiać, modyfikować i usuwać materiały obrabiane. Po wprowadzeniu nowego materiału nie ma dla niego żadnych parametrów – nie da się podebrać innych z podobnego materiału (możliwe to jest przez edycję plików tekstowych bazy, co wymaga dużo uwagi i nie jest bezpieczne). Po kliknięciu Insert (Wstaw) otwiera się okno definiowania nowego materiału. Jest on rozpoznawany po Library Reference (Oznaczenie w bibliotece). Lepiej go nie zmieniać, gdyż musi być unikalne w całej bazie. Pozostałe pola są informacyjne, najważniejszym jest Name (Nazwa).

Wprowadzanie materiału narzędzia

Podobnie wprowadza się materiał narzędzia na zakładce Tool Material (Materiał narzędzia). Na przykład możemy rozróżnić między płytkami spiekowymi do obróbki zgrubnej i wykańczającej.

Wprowadzanie metody skrawania

Na zakładce Cut Method (Metoda skrawania) podaje się do jakiego rodzaju obróbki mają być stosowane parametry. Na przykład można rozróżnić frezowanie czołem od frezowania bokiem freza i przypisać im różne parametry. Można tu przemycić również inne warunki wpływające na obróbkę, na przykład starą maszynę, dla której trzeba stosować niższe parametry.

Przypisywanie parametrów obróbki do procesu

Mając sprawdzone w praktyce parametry wprowadzamy je na zakładce Machining Data (Parametry obrobki). Ustalamy Primary Filters (Główne filtry), jednostkę miary i klikamy Insert (Wstaw). Zauważmy, że nie podaje się dla jakiego konkretnie narzędzia są te parametry. Nie są one powiązane z biblioteką narzędzi, nie musi w niej istnieć narzędzie pasujące do wpisywanych parametrów. Cut Depth (Głębokość skrawania) i Stepover (Szerokość) wpływają ma ilość i kształt ścieżek i są opcjonalne. W bazie zapamiętywana jest prędkość skrawania i posuw na ostrze – pola Spindle Speed (Prędkość obr. wrzeciona), Cut Feed Rate (Prędkość posuwu roboczego), Cut Units (Jednostki obróbki), Number of Flutes (Liczba rowków) są alternatywne. Jak podamy obroty wrzeciona, to będą one przeliczone na prędkość skrawania, która zastosowana do narzędzia o innej średnicy, da inne obroty. Podobnie posuw minutowy czy na obrót, będzie zamieniony na posuw na ostrze. 

Feed Rate Percentages (Procent prędk. posuwu) odnosi się do posuwu roboczego – wartość zerowa oznacza ruch szybki.

Przypisywanie parametrów obróbki do narzędzia

Dla narzędzi specjalnych możemy przypisać specjalne parametry i robi się to na zakładce Tool Machining Data (Parametry obróbki maszynowej, powinno być Parametry obróbcze narzędzia). Inaczej niż na zakładce Machining Data (Parametry obróbki), nie ma tu filtrów materiału narzędzia, materiału części i metody skrawania. Parametry przypisane do narzędzia od nich nie zależą. Po kliknięciu Insert (Wstaw) pojawiają się okna wyboru narzędzia bibliotecznego, a po nim okno Edit Machining Data Record (Edytuj rekord parametrów obróbki). Nie ma w nim średnicy ani długości, bo te są określone w narzędziu. Pozostałe pola są takie same jak poprzednio.

Użycie parametrów w operacji

Przed użyciem bazy parametrów w operacji obróbczej należy się upewnić, czy dobrze jest wybrany materiał części, materiał narzędzia i metoda skrawania. 

Materiał części określa się w Workpiece (Półfabrykat) w grupie Description (Opis). Każdy Workpiece może mieć inny materiał, co pozwala rozróżnić np.: stal przed i po hartowaniu w jednym programie.
Materiał narzędzia (jego części skrawającej) ustala się przy definiowaniu narzędzia w grupie Description (Opis). Narzędzia biblioteczne – oczywiście – mają to już zdefiniowane.
Metodę skrawania wybiera się w metodzie obróbki – w Operation Navigator – Machining Method (Nawigator operacji – Metoda obróbki) lub bezpośrednio w operacji.
Na wszystkich powyższych listach wyborów powinny znajdować się materiały i rodzaje obróbek, które wpisaliśmy wcześniej – przez wpisywaniem parametrów do bazy.
Aby pobrać parametry obróbcze z bazy parametrów, należy w operacji kliknąć ikonę Feeds and Speeds (Posuwy i obroty), a następnie w grupie Automatic Settings (Ustawienia automatyczne) – ikonkę Set Machining Data (Ustaw parametry obróbki). System przeszuka bazę i zmieni wartości w odpowiednich polach okien dialogowych. Możemy je korygować ręcznie, a także powtórnie przywołać parametry z bazy.
Jeżeli w bazie były podane głębokość i szerokość skrawania, to wartości tych pól zostaną podmienione, ale ścieżkę trzeba przegenerować ręcznie. Jeżeli w bazie nie było głębokości i szerokości skrawania, to zostaną stare wartości i NX o tym specjalnie nie powiadamia. Zatem kliknięcie w ikonkę błyskawicy nie gwarantuje poprawnych parametrów. Trzeba na to uważać, lub umówić się w firmie, że w bazę zawsze wpisujemy głębokości i szerokości skrawania - mimo że system tego nie wymusza. 
Niektóre operacje mają dodatkowe posuwy procentowe w grupie Feed Rates>More (Posuwy>Więcej), nie występujące w bazie. Trzeba je sprawdzić, bo nie będą pobrane z bazy i mogą mieć poprzednie wartości.
W razie braku parametrów poinformuje o tym odpowiedni komunikat.
Oprócz opisanej wyżej bazy parametrów istnieje starsza biblioteka posuwów i obrotów (Feeds and Speeds Library), która działa na innych zasadach: Na podstawie materiału części, materiału narzędzia, metody obróbki oraz głębokości skrawania odczytanej z parametrów operacji, system dobiera prędkość skrawania i posuw na ostrze, oraz wylicza obroty wrzeciona i różne posuwy w zależności od typu operacji. Ta biblioteka nie modyfikuje ścieżek narzędzia. Używa się jej klikając w Automatic Settings>More>Reset from Table (Ustawienia automatyczne>Więcej>Pobierz z tabeli). Raczej nie należy mieszać obu systemów doboru parametrów, lepiej pozostać przy nowszym opisanym wyżej.

Interpolacja parametrów obróbki

Jeżeli w bibliotece parametrów nie ma wpisów dla danej średnicy i długości narzędzia, to są one wyliczane (interpolowane) na podstawie innych wpisów o tym samym materiale obrabianym, materiale narzędzia i metodzie skrawania. Dzięki temu nie trzeba wprowadzać do bazy parametrów dla wszystkich możliwych narzędzi, a tylko kilka. Sposób wyliczania parametrów, i w ogóle ich doboru, użytkownik może dostosować do swoich wymagań – choć trzeba wiedzieć jak to zrobić. Zachęcamy do skorzystania z pomocy Panelu Wsparcia firmy CAMdivision.

Automatyczny dobór parametrów

Parametry z bazy są przyjmowane po kliknięciu ikonki „błyskawicy". Mogą się też dobierać automatycznie, bez żadnego klikania – po zaznaczeniu „ptaszka" przy:

Menu>Preferences>Manufacturing>Operation>grupa Machining Data>Automatically Set in Operation (Menu>Preferencje>Wytwarzanie>Operacja>grupa Parametry obróbki>Ustaw automatycznie dla operacji).
Ta sama opcja jest w ustawieniach domyślnych użytkownika.

Współdzielenie bazy parametrów obróbki

Jeżeli w firmie jest kilku programistów, powinni mieć wspólną bazę parametrów. Trzeba ustalić katalog w sieci komputerowej, do którego wszyscy mają dostęp (np.: na serwerze zakładowym) i skopiować tam pliki z MACH\resource\library\feeds_speeds. Na każdym komputerze należy zmapować katalog sieciowy pod literę dysku i ustawić zmienną środowiskową UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DIR by wskazywała na ten katalog.
Parametry obróbki związane z narzędziem powołują się na narzędzia biblioteczne, więc warto przenieść na serwer również katalog MACH\resource\library\tool i ustawić zmienną UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR.
Rozwiązaniem całościowym jest przeniesienie na serwer nadrzędnego katalogu MACH\resource\library i ustawienie zmiennej UGII_CAM_LIBRARY_DIR. W tym przypadku wspólne będą parametry obróbki, narzędzia, urządzenia montowane na wrzecionie (np.: głowice kątowe) i symulatory maszyn z postprocesorami.
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 16, czerwiec 2019

Zdjęcie captcha

Więcej w tej kategorii

04 luty 2019
NX CAM
NX CAM przechowuje pojedyncze narzędzia w bibliotece. Nie ma w niej „magazynów". Mogą one być tworzone w plikach *.prt zawierających cam-setup. Taki magazyn jest wczytywany do programu obróbczego na kilka sposobów: ​ Przez import obiektów CAM ​ Z otwartego programu NX importujemy magazyny narzędzi z innego pliku. ​ Przez kopiowanie magazynu między ...
21 wrzesień 2018
NX CAM
Zaprogramujmy ścieżkę narzędzia dla przykładowego modelu. Skupimy się na na krawędziach górnej ścianki oznaczonych niebieskim kolorem. Operacja Planar Profile ​Wybieramy operację Planar profile ----> definiujemy Part Boundaries ----> wskazujemy górną ściankę modelu ----> klikamy OK, program automatycznie wyznaczył położenie narzędzia ...

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...
09 listopad 2018
NX CAD
Praca na warstwach w oprogramowaniu NX jest bardzo popularna i szeroko wykorzystywana w praktyce. Użytkownicy przeważnie wykorzystują warstwy do szybkiego pokazywania oraz ukrywania poszczególnych obiektów w pliku. ...
20 lipiec 2018
NX CAD
W wielu przypadkach projektowane elementy powtarzają się wielokrotnie w złożeniach. Ponadto często zdarza się, iż każde z wystąpień, pomimo że znajduje się w różnych obszarach konstrukcji, jest związane tym samym zbiorem więzów złożenia. Aby uniknąć zbędnej pracy na definiowaniu kilkukrotnie tych sa...